Organisatie & Management

Iedereen binnen het VSO-netwerk heeft als doel om de gezamelijke missie, doelen, plannen en interne werkwijzen naar het hoogst mogelijke niveau te krijgen.

VSO is een zelfstandige stichting, die nauw verbonden is aan het wereldwijde VSO-netwerk. Dit netwerk bestaat, naast VSO in Nederland, uit de 24 landenkantoren in Azië en Afrika, het internationale kantoor in Kingston en een vestiging in Ierland. VSO ondersteunt het internationale werk door fondsen te werven, vakdeskundigen uit te zenden, voorlichting te geven en programma’s van onze landenkantoren te versterken met partners in Nederland.

Bestuur VSO

VSO onderschrijft de principes van Goed Bestuur die zijn vastgelegd in de SBF-Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Deze principes zijn ook opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen, die per 1 januari 2016 keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen vervangt. VSO heeft een éénhoofdige directie. Met ingang van maart 2017 werkt VSO volgens het raad van toezicht model.

De primaire verantwoordelijkheid voor het handelen van de organisatie ligt bij de directeur/bestuurder en zijn managementteam. De directeur vervult zijn taken in overeenstemming met een directiereglement. Op 12 maart 2018 is Erik Ackerman gestart als nieuwe directeur. Hij heeft naast zijn functie bij VSO een nevenfunctie als voorzitter van het bestuur van de stichting ‘GroenLinks in de Europese Unie’. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de directeur/ bestuurder vast. De raad hanteert hierbij de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. De adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De bezoldiging van de directeur/ bestuurder van VSO is in overeenstemming met functiegroep E van de Regeling. Het voor de toetsing relevante jaarinkomen van de directeur bedraagt maximaal € 82.408.

Raad van Toezicht

Op 15 maart 2017 werd het bestuur van VSO officieel een raad van toezicht met de bestuursleden als eerste leden. De raad van toezicht, het toezichthoudend orgaan van VSO, dient als klankbord voor de directie en als werkgever voor de directeur. De leden helpen om de organisatie in haar missie, doelen, plannen en interne werkwijzen naar het hoogst mogelijke niveau te krijgen. Ze doen dit door zo constructief-kritisch mogelijk toezicht te houden en door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het management. De samenstelling en taken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun taken. 

 • Guus Eskens (voorzitter): voorzitter Raad van Toezicht I+ Solutions Worldwide, bestuurslid Healthnet TPO, bestuurslid bij Nefkens Stichting Ontwikkelingssamenwerking, bestuurslid bij Josephine Nefkens Stichting, voorzitter bij Stichting “Drie Straatjes” Rotterdam
 • Philip Goodwin: CEO VSO International
 • Fons de Zeeuw: directielid Oost NV
 • Maria Verheij: director Communications, Paint and Coatings bij Akzo Nobel
 • Nynke Runia: organisatiepsycholoog en bedrijfskundige 
  Medewerkers van VSO in Nederland

  “Ik geloof heilig in de kracht van het delen van kennis.”

  Erik Ackerman is sinds maart 2018 directeur van VSO in Nederland. Hij ziet het als zijn belangrijkste missie om de impact van VSO op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en werk & inkomen verder uit te breiden.

   Structuur, vrijwilligers en medewerkers

   Er is gekozen voor een platte organisatie waarin de eigen professionele verantwoordelijkheid van medewerkers voorop staat. Zij werken in vaste maar ook in projectmatige teams. Binnen de Nederlandse organisatie, maar in toenemende mate ook binnen de globale VSO-organisatie. Hiermee benutten we optimaal de kennis en vaardigheden van ons grote internationale netwerk. Een voorbeeld hiervan is het team Volunteering, dat zich bezighoudt met alle zaken rond de uitzendingen van vakdeskundigen. Het team werkt in de praktijk volledig geïntegreerd met de collega’s in het VK en vormt samen het ‘Europe Resourcing Team’, dat als geheel de Europese ‘markt’ van vakdeskundigen bedient. Op het terrein van communicatie en fondsenwerving maken we in Nederland bijvoorbeeld steeds meer gebruik van het ‘brand team’ op het gebied van vormgeving en het verzamelen van verhalen en beelden over onze projecten. Ons team programma & partnerships staat in nauwe verbinding met de wereldwijde programmaspecialisten en de landenkantoren. Er wordt aan een gezamenlijke fondsen- en bedrijvenstrategie gewerkt.

   De ondersteuning van vrijwilligers in Nederland is heel divers en hangt af van hun kennis en expertise. Ze werken bijvoorbeeld als editor, fotograaf, vertaler, ondersteuner op kantoor en helpen bij evenementen. Ook voeren vrijwilligers in teams van twee assessmentgesprekken met potentiële vakdeskundigen. Dit is een belangrijk onderdeel van onze selectieprocedure. De meeste assessors zijn alumni, teruggekeerde vrijwilligers. Hun eigen ervaring helpt hen om te beoordelen of mensen geschikt zijn voor uitzending.

   VSO hanteert bij de beloning van alle medewerkers de CAO Sociaal Werk. Alle functies zijn ingeschaald conform de door Goede Doelen Nederland opgestelde referentiefuncties. VSO heeft de medezeggenschap van medewerkers geregeld via een personeelsvertegenwoordiging (PVT). 

   Meer over VSO

   Jan Willem Lackamp Onderwijsadviseur in Rwanda - VSO onderwijsproject

   Over VSO

   VSO’s visie is een wereld zonder armoede. We bestrijden armoede door het delen van kennis. Met wie we ook samenwerken, we doen dit altijd vanuit onze vier uitgangspunten...

   Jaarverslag

   In het jaarverslag 2017-2018 vertellen wij u graag wat wij met zijn allen voor resultaten hebben gerealiseerd wereldwijd. 

   Medewerkers van VSO in Nederland

   Werken bij VSO

   VSO zendt niet alleen vakdeskundigen uit naar Afrika of Azië. Je kunt ook bij ons komen werken in Nederland als betaalde medewerker of vrijwilliger op ons hoofdkantoor of tijdens events.