Verbeteren van werk & inkomen

Vakdeskundigen van VSO delen hun kennis en ervaring met arme gemeenschappen. Zo worden deze gemeenschappen in staat gesteld om economisch zelfstandig en veerkrachtig te worden. Daarbij houden vakdeskundigen voortdurend rekening met de oorzaken en (potentiële) gevolgen van klimaatverandering. Ook geven ze advies over de omgang met natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de voedselproductie. Bovendien ondersteunen ze met hun kennis de ontwikkeling van ondernemerschap en de totstandkoming van betere arbeidsvoorwaarden.

Nauw gelieerd aan werk en inkomen is de economische ontwikkeling. In dit kader is het voor de hand liggend dat VSO juist op dit gebied veel samenwerkt met het bedrijfsleven. Dat doen we in de ontwikkelingslanden met lokaal MKB en coöperaties, maar ook met internationaal opererende ondernemingen, met al dan niet een bedrijfsbelang. We richten ons steeds meer op werk voor jongeren en de agrarische sector. De vakdeskundigen zetten hun kennis van management, marketing, landbouw, financiën en recruitment in voor betere bedrijfsvoering van kleine ondernemers en kansen op de arbeidsmarkt.

Binnen de agrarische sector is er de afgelopen jaren een verschuiving in de vraag van landbouwkundige kennis naar bedrijfsmatige kennis. Dit is een gevolg van het feit dat in ontwikkelingslanden landbouw zich steeds meer gaat ontwikkelen van een bron van voedsel naar een bron van inkomen. 

Voeding en landbouw

Arme mensen ontbreekt het zelden aan ambitie, maar wel vaak aan kennis van en toegang tot de markt. Via VSO helpen vakdeskundigen hen om barrières weg te nemen voor deelname aan de marktketen van boerenbedrijf tot consument. We werken aan empowerment van personen, huishoudens en gemeenschappen door training en steun aan georganiseerde collectieven die de onderhandelingsmacht vergroten. Daarnaast voeren we veranderingen door binnen de keten zodat boeren een eerlijkere prijs voor hun producten krijgen en daardoor groeien in inkomen. 

Werk voor jongeren

Zelfs in ontwikkelingslanden die economische vooruitgang boeken, blijven we hoge jeugdwerkloosheid zien. We zoeken naar kansen voor jonge mensen om het ondernemerschap te bevorderen, werken met centra voor onderwijs en beroepsopleiding om afgestudeerden meer inzetbaar te maken, betrekken kleine en grote bedrijven uit de particuliere sector bij het creëren van banen voor jongeren en proberen een verandering in de manier van denken in gang te zetten. 

Betere beroepsopleidingen

Alle ontwikkelingslanden kennen een hoge jeugdwerkloosheid doordat jongeren vaak geen goede opleiding kunnen volgen die aansluit op de arbeidsmarkt. VSO-vakdeskundigen delen daarom hun kennis met aanbieders van beroepsopleidingen, zodat die hun studenten beter kunnen scholen. Met een diploma op zak hebben de jongeren een goede kans op een betere toekomst in hun land. En daarmee voldoende geld voor onderdak, eten en medicijnen voor zichzelf én voor hun familie. Jongeren kunnen dromen en een toekomst opbouwen.

Onze andere thema's

Gezondheidszorg

VSO verbetert de gezondheidszorg voor volwassenen en kinderen die in grote armoede leven. Doel is hen gezonder, sterker en weerbaarder te maken. Dat vergroot hun kans om blijvend en op eigen kracht aan armoede te ontsnappen. 

Onderwijs

VSO draagt eraan bij dat kinderen in Afrika en Azië beter onderwijs krijgen. Zij kunnen zich daardoor ontwikkelen tot volwassenen die zich inzetten voor hun samenleving. En, de kennis die zij opdoen doorgeven aan de volgende generatie.