Veelgestelde vragen over campagne 'Eerste Schooldag'

» Waar richt het onderwijsproject in Ethiopië zich precies op?

Dit project richt zich op de verbetering van de kwaliteit van het lager onderwijs voor kinderen in Benishangul Gumuz (de Metekel Zone). We richten ons specifiek op onderwijs voor de meest achtergestelde kinderen; minderheden, meisjes en kinderen met een handicap.

» Waarom zijn jullie alleen actief in de regio Benishangul Gumuz in Ethiopië?

Dit is één van de meest achtergestelde gebieden in Ethiopië. Een groot deel van de bevolking behoort tot etnische minderheden. De regio wordt ook in Ethiopië benoemt als ‘development’ regio.

» Kunnen alle kinderen in Ethiopië al naar school?

In principe kunnen alle kinderen in Ethiopië naar school. Dit betekent echter niet dat de kinderen altijd kwalitatief goed onderwijs krijgen. Dit komt door een gebrek aan geschoolde leerkrachten en goede leermiddelen. Ook hebben de regionale en districtsoverheden moeite met het plannen en managen van het onderwijs. 

» Met welke partners werken jullie samen?

We werken hiervoor nauw samen met het Benishangul-Gumuz Regional Education Bureau, 2 district onderwijskantoren, het Metekel Zone Education Office, het Gilgel Beles College of Teacher Education en 11 basisscholen.

» Wanneer is het project gestart en wat is de einddatum?

Het project is op 1 december 2015 van start gegaan. Het project loopt in ieder geval nog door tot eind 2019. Daarna wordt het project doorgezet afhankelijk van of er funding is.

» Wat zijn de bereikte resultaten van het project tot nu toe?

 • Training van onderwijzers op scholen in interactief onderwijs.
 • Training en certificeren van twee onderwijzers per school als Trainer of Trainers.
 • Verder ontwikkelen van kleuteronderwijs, waar inheemse kinderen spelenderwijs de voertaal leren.
 • Vertrekken van onderwijsmateriaal en onderwijzers laten zien hoe je met weinig middelen zelf onderwijsmateriaal kunt maken.
 • Training van lerarenopleiders op het Teacher Training College.
 • Vergroten van de betrokkenheid van gemeenschappen.
 • Opzetten van schoolbibliotheekjes en voorleesbijeenkomsten om de leescultuur te versterken.
 • Opzetten van schoolclubs en Kids Voice Clubs.
 • Versterken van onderwijsmanagement.
 • Identificeren van kinderen met leerproblemen en stimuleren van scholen en ouders om kinderen met een beperking naar school te laten gaan.
 • Hulpmiddelen verstrekken aan kinderen met een handicap.
 • Scholen ondersteunen bij het lesgeven aan kinderen met een beperking.
 • Het bouwen en/of inrichten van Special Needs Resource Centres van waaruit ‘special needs’ onderwijzers de leerlingen en onderwijzers van een aantal scholen kunnen ondersteunen.
 • Het selecteren en begeleiden van 250 allerarmste families voor materiële ondersteuning.

» Wat betekent inclusief onderwijs precies?

Inclusief onderwijs betekent dat ieder kind, ongeacht afkomst, geslacht of beperking, onderwijs kan krijgen. Inclusief betekent volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

» Waarom richten jullie je op onderwijs in Ethiopië? Is honger niet een groter probleem dat eerst aangepakt moet worden?

We richten ons op onderwijs omdat dat de basis is voor alle ontwikkeling. Onderwijs is het meest duurzame dat je kunt geven. We zijn voor gelijke kansen voor iedereen. Andere organisaties richten zich wel meer op noodhulp, wij richten ons binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en werk & inkomen meer op duurzame ontwikkelingssamenwerking.

» Waarom richten jullie je specifiek op kinderen met een beperking?

In ons werk richten wij ons op de meest achtergestelde en kwetsbare mensen in de armste gebieden ter wereld. In Ethiopië worden kinderen met een beperking vaak niet als ‘volwaardig’ aangezien en blijven daarom achter en gaan vaak niet naar school.

» Waarom is tweetalig onderwijs zo belangrijk?

Een groot deel van de bevolking in Benishangul Gumuz bestaat uit ethnische minderheden, die allemaal hun eigen taal spreken. Veel kinderen komen op de lagere school pas voor het eerst in aanraking met Amhari, de nationale voertaal. Het verzamelen en verstrekken van materiaal voor tweetalig onderwijs was in het eerste jaar van het programma een speerpunt.

» Wat doen de jeugdclubs?

Deze clubs motiveren leerlingen om naar school te komen. Zo nemen bovenbouw leerlingen deel aan bibliotheekclubs en lezen voor aan kinderen uit de onderbouw.

» Wat is een Kids Voice Club?

In de clubs kunnen kinderen zelf een bijdrage leveren aan de verbetering van hun scholen. Leerlingen bloeien op van heel verlegen, naar actieve en gemotiveerde leerlingen.

» Wat is een Special Needs Resource Centre?

VSO bouwt bij drie scholen een centrum ter ondersteuning van speciaal onderwijs. De functie van een centrum is om kinderen met een beperking te diagnosticeren en te begeleiden, speciaal onderwijsmateriaal te beheren en onderwijzers te trainen in het lesgeven aan kinderen met een beperking. Elk Resource Centre heeft een fulltime onderwijzer met ervaring in het speciaal onderwijs. De lokale overheid bouwt een vierde centrum, waarvoor VSO het meubilair en de lesmiddelen regelt.

» Wat verdient Fred van den Brug daar als VSO-vakdeskundige?

Alle vakdeskundigen, dus ook Fred, werken voor een lokaal salaris en leven in een vergelijkbaar onderkomen. Zo staan ze op gelijkwaardige voet met hun lokale collega’s. Dit is een belangrijke voorwaarde voor duurzame kennisuitwisseling.